Rekordstor statlig bevilgning til Filminvest

2019 starter godt, med en rekordstor bevilgning fra Norsk filminstitutt. Vi har mottatt 8 579 000,-kroner i statlige støttemidler, som er en økning på 40% fra fjoråret. Midlene vil gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt stipender og bransjetiltak.

Midlene, som er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt (som forvalter fondspotten under kap. 334 post 73, jf. Prop. 1 S 2018- 2019 for Kulturdepartementet), vil bli delt ut over to søknadsrunder til kinofilmer, serier og interaktive produksjoner samt stipender og bransjetiltak rettet mot deltakere i hele fondets virksomhetsområde.

Årets første søknadsfrist var 18. februar. Ved fristens utløp hadde vi mottatt i alt 24 søknader fra 13 ulike søkere. Årets første tildelinger vil bli offentliggjort i etterkant av styrebehandling 28.mars. Neste søknadsfrist er 16.september.

Bevilgningene til de tre regionale filmfondene under kap. 334 post 73 består av 23,3 mill NOK. Bevilgningen fordeles i 2019 etter en ny fordelingsmodell:

a)  80 % av statstilskuddet fordeles etter en aktivitetsbasert indeks ut fra hvor mye midler som tildeles til den regionale aktivitet som bygger mest bransje

b)  20 % av statstilskuddet fordeles etter NFIs vurdering av resultater og foreliggende realistiske planer for hvordan fondet styrker regionen som kraftsenter for film.

c)  Det settes en nedre terskelverdi på 4 500 000 NOK i modellen – som det minste beløp et fond kan oppnå.