Utlysning av Lillehammer-tilskudd

Regionrådet for Lillehammerregionen vil i høst tildele tre tilskudd på til sammen inntil 230 000- til langfilm- eller serieprosjekt i Lillehammerregionen.

PRODUKSJONSTILSKUDD

Det ene tilskuddet på inntil kr 150 000,- er et tilskudd som skal gå til produksjon.  Tilskuddet er ment å styrke søkerens mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt. For å kvalifisere for tilskudd må søker vise i søknaden at tilskuddet vil ha stor betydning for realiseringen av prosjektet det søkes støtte til. Ved vurdering av søknader, vil Lillehammerregionen vektlegge prosjektets verdiskapningseffekt, kommersielle potensial og potensial for utvikling av filmbransjen i Lillehammerregionen (Lillehammer, Øyer, Gausdal). Prosjekter for barn og unge og samarbeidsprosjekter mellom flere regionale filmaktører er særlig ønskelig.

Søknadsfrist
15. november

Krav til søker
Søker må være et produksjonsforetak. Foretaket skal være et aksjeselskap med registrert forretningsadresse i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.

Krav til søknad
Søknad om tilskudd til produksjon sendes til det regionale filmfondet Filminvest via søknadsportalen Filmsøk. Detaljerte krav til søknaden framgår av Filmsøk. I tillegg til den vanlige produksjonssøknaden må søker gjøre rede for prosjektets verdiskapningseffekt i Lillehammerregionen og prosjektets kommersielle potensial. Om selskapet allerede har sendt søknader knyttet til prosjektet i Filmsøk til regionalt fond eller senter, kan disse enkelt danne grunnlaget for innsending av ny søknad.

Søknaden behandles av Lillehammerregionen i samråd med Filminvest

TILSKUDD TIL PROSJEKTUTVIKLING 

Det andre tilskuddet er et utviklingstilskudd for prosjekter i tidlig fase/idéstadiet.

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere næringsvekst i Lillehammer. Prosjektidéen som grunnlag i søknaden må være formulert på 1 side og inneholde: Forfatter, grunnide/premiss, halv sides pitch, samt hvilken tilknytning til Lillehammer prosjektet har. Det siste er en forutsetning, enten gjennom at de som utvikler prosjektet har sitt daglige virke her, eller bruker byen som location.

Midlene skal stimulere til ide- og prosjektutvikling, og prosjektene som støttes skal ikke ha hentet støttet fra noen andre. Idéen/prosjektet skal være definert som helaftens fiksjon-/dokumentarfilm for kino eller fiksjon-/dokumentarserie for tv.

Søkeren må være bosatt og virke i Lillehammerregionen. Søkeren må være profesjonell, dvs. bør ha/eller hatt minimum en helaftens spillefilm eller serie i produksjon, yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen, eller dokumentert kompetanse. 

Søknadssummen er kr 40 000,-. Tilskuddsordningen har inntil har 2 tildelinger høsten 2019. Tildelingen er såkalt ”soft money”. Det vil si at det ikke stilles krav til tilbakebetaling, men det skal skrives en kort rapport om status og prosjektmidlenes bruk. Lillehammer kommune skal også krediteres ved distribusjon.

Tildelinger blir gjort av en komité bestående av kulturnæringsutvikler Øivind Pedersen, en representant oppnevnt av Visit Lillehammer, en representant fra Filminvest og ledes av næringssjef Eirik Haagensen

Søknadsfrist
15. november. Søknad sendes på e-post til [email protected]

 Kontaktpersoner

Ta kontakt med Mari Nørstegård Tomren i Filminvest ved spørsmål om Filmsøk, innsending av søknader, krav til utbetaling, rapportering o.l. [email protected] / 982 571 74

For spørsmål om prioriteringer, kontakt Øivind Pedersen i Lillehammerregionen: [email protected] / 900 97 116.

Bilde: Fra Lillehammer-filmen SYNG (Arbeidstittel) som var én av to tilskuddsmottakere i 2018 (Herlig Film og TV, 2019. Foto: Ragnhild Nøst Bergem).