Rekordstor statlig bevilgning til fondet

Som i fjor, kan Filminvest melde om en en rekordstor bevilgning fra Norsk filminstitutt. For 2020 mottar fondet 11 708 000,-kroner i statlige støttemidler, som er en økning på 36% fra fjoråret. Midlene vil gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt stipender og bransjetiltak.

Midlene er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt (som forvalter fondspotten under kap. 334 post 73, jf. Prop. 1 S 2019- 2020 for Kulturdepartementet). 

Med en økning på 40% i statlig tilskudd i 2019 og dette årets økning på 36%, er det snakk om en betydelig økning i statlige midler til fondet. I 2018 mottok fondet 6,15 mill NOK – så det betyr nesten en dobling på 2 år.

Den store økningen i 2019 skyldes hovedsakelig at Filminvest fikk en større andel av den totale bevilgningen til de tre fondene etter omlegging til ny fordelingsmodell. Økningen i 2020, skyldes både ny fordelingsmodell og at det totale bevilgningsbeløpet til fondene har økt. Bevilgningene til de tre regionale filmfondene utgjør 33,835 mill NOK, som er en økning på 10,5 mill NOK fra 2019.

Slik fungerer ny fordelingsmodell (fra 2019):

a)  80 % av statstilskuddet fordeles etter en aktivitetsbasert indeks ut fra hvor mye midler som tildeles til den regionale aktivitet som bygger mest bransje

b)  20 % av statstilskuddet fordeles etter NFIs vurdering av resultater og foreliggende realistiske planer for hvordan fondet styrker regionen som kraftsenter for film.

c)  Det settes en nedre terskelverdi på 4 500 000 NOK i modellen – som det minste beløp et fond kan oppnå.

Midlene som går til utvikling vil fordeles over to søknadsrunder, hvor årets første frist var 10. februar. Årets første tildelinger vil bli offentliggjort i etterkant av styrebehandling 24.mars. Neste søknadsfrist for utvikling er 7. september. Produksjonssøknader behandles løpende, som er nytt av året.