Utlysning av Lillehammer-tilskudd

Det utlyses to tilskudd på tilsammen 190 000,- til langfilm eller serieprosjekt i Lillehammer-regionen.

TILSKUDD TIL PRODUKSJON 

Lillehammerregionen utlyser et produksjonstilskudd på inntil 150 000,-kroner- . Tilskuddet skal primært gå til produksjon av langfilm eller serie. Tilskuddet kan eventuelt også gis som et utviklingstilskudd til et prosjekt som er utviklet gjennom flere faser. I vurdering mellom søknadene vil søknader om produksjon prioriteres.

Tilskuddet er ment å styrke søkerens mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt. For å kvalifisere for tilskudd må søker vise i søknaden at tilskuddet vil ha betydning for realiseringen av prosjektet det søkes støtte til. Ved vurdering av søknader, vil Lillehammerregionen vektlegge prosjektets verdiskapningseffekt, kommersielle potensial og potensial for utvikling av filmbransjen i Lillehammerregionen. (Lillehammer, Øyer og Gausdal). Prosjekter for barn og unge og samarbeidsprosjekter mellom flere regionale filmaktører er særlig ønskelig.

Søknadsfrist: 16. november

Krav til søker: Søker må være et produksjonsforetak. Foretaket skal være et aksjeselskap med registrert forretningsadresse i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.

Krav til søknad: Søknad om tilskudd  sendes til det regionale filmfondet Filminvest via søkerportalen Filmsøk. Detaljerte krav til søknaden fremgår av Filmsøk. I tillegg til den vanlige søknaden må søker gjøre rede for prosjektets verdiskapningseffekt i Lillehammerregionen og prosjektets kommersielle potensial. Om selskapet allerede har sendt søknader knyttet til prosjektet i Filmsøk til regionalt fond eller senter, kan disse enkelt danne grunnlag for innsending av ny søknad.

TILSKUDD TIL UTVIKLNG-TIDLIG FASE

Det andre tilskuddet er et utviklingstilskudd for prosjekter i tidlig fase.

Tilskuddet har som formål å stimulere til idé- og prosjektutvikling, og der gjennom næringsvekst i Lillehammerregionen. Idéen/prosjektet skal være definert som en helaftens fiksjon-/dokumentarfilm for kino eller fiksjons-/dokumentarserie for TV.

Tilskuddet er på inntil 40 000,-. Tilskuddet er såkalt “soft money”, det vil si at det ikke stilles krav til tilbakebetaling. Tilskuddet skal bidra til at idéhaver kan jobbe frem et tydeligere konsept. Det skal skrives en rapport om status og bruk av tilskuddsmidlene. Lillehammer kommune skal krediteres ved realisering og distribusjon

Søknadsfrist: 16. november. 

Krav til søker: Søkeren må være bosatt og virke i Lillehammerregionen. Søkeren må være profesjonell, dvs ha betydelig yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen og søker bør  ha hatt en sentral rolle (manus, regi, produsent) i en kinofilm eller serie som er realisert eller er i produksjon.

Krav til søknad: Søknad sendes på e-post til [email protected]. Prosjektidéen som ligger til grunn i søknaden må være formulert på én A4-side og inneholde følgende: forfatter/idéhaver, grunnidé/premiss, en halv sides pitch, samt hvilken tilknytning til Lillehammer prosjektet har. Det siste er en forutsetning, enten gjennom at de som utvikler idéen har sitt daglig virke i byen, eller bruker byen som location.

Begge tildelinger blir gjort av en komité bestående av kulturnæringsutvikler Øivind Pedersen fra Lillehammerregionen, en representant oppnevnt av Visit Lillehammer, produksjonsrådgiver hos Filminvest Mari Nørstegård Tomren og ledes av Lillehammer kommunes næringssjef Eirik Haagensen.

NB: Utlysningsteksten er endret. I opprinnelig utlysningstekst var det spesifisert at man ikke kan søke om tidlig utviklingstilskudd dersom prosjketet har mottatt støtte tidligere. Det er nå åpnet for at prosjekt som har mottatt støtte tidligere kan søke. Ordningen er imidlertid primært for prosjekter som er i en tidlig fase. (som enten ikke eller i liten grad har mottatt offentlig støtte tidigere).

Bilde: Fra kortfilmen “Tre Dalmantinere”av Ingrid Stenersen. Kortfilmen ligger til grunn for spillefilmprosjektet “Hadeland” som ble tildelt produksjonstilskudd fra Lillehammerregionen i 2019.