Utlysning av Lillehammer-tilskudd

Det utlyses to tilskudd på tilsammen 200 000 kroner til langfilm eller serieprosjekt i Lillehammer-regionen.

TILSKUDD TIL PRODUKSJON
Lillehammer-regionen utlyser et produksjonstilskudd på 150 000,- kroner.
Tilskuddet skal gå til produksjon av langfilm eller serie, eventuelt gis som utviklingstilskudd til et prosjekt som er utviklet gjennom flere faser, og som nærmer seg produksjon. I vurdering mellom søknadene vil søknader om produksjon prioriteres.

Tilskuddet er ment å styrke søkerens mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt. For å kvalifisere for tilskudd må søker vise i søknaden at tilskuddet vil ha betydning for realiseringen av prosjektet det søkes støtte til. Ved vurdering av søknader, vil Lillehammer-regionen vektlegge prosjektets verdiskapningseffekt, kommersielle potensial og potensial for utvikling av filmbransjen i Lillehammer-regionen. (Lillehammer, Øyer og Gausdal). Prosjekter for barn og unge og samarbeidsprosjekter mellom flere regionale filmaktører er særlig ønskelig. Lillehammer-regionen skal krediteres ved realisering og distribusjon

Søknadsfrist: 20. november

Krav til søker: Søker må være et produksjonsforetak, registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Lillehammer, Øyer eller Gausdal. Produksjonsforetak lokalisert utenfor regionen vil kunne kvalifisere for å søke, hvis prosjektet involverer regional co-produsent med rettigheter i prosjektet, manusforfatter og/eller regissør bosatt i regionen. Alternativt benytter både manusforfatter og regissør i regionen.

Krav til søknad: Prosjektbeskrivelse, manus, produsentnotat, reginotat, kalkyle, finansieringsplan, fremdriftsplan, bekreftelse på rettigheter, oversikt over regional spend, LOI eller LOC fra distributør. Søker må i tillegg gjøre rede for prosjektets verdiskapningseffekt i Lillehammer-regionen og prosjektets kommersielle potensial. Dersom prosjektet er i sen utvikling vil noen av disse dokumentene naturligvis ikke kunne fremlegges. I de tilfellene vil det forventes at søker beskriver tanker/planer om distribusjon, forventning om spend etc. Søknad sendes til det regionale filmfondet Filminvest på e-post: [email protected]

TILSKUDD TIL UTVIKLING-TIDLIG FASE
Det andre tilskuddet er et utviklingstilskudd for prosjekter i tidlig fase. Tilskuddet har som formål å stimulere til idé- og prosjektutvikling, og der igjennom næringsvekst i Lillehammer-regionen. Idéen/prosjektet skal være definert som en helaftens fiksjon-/dokumentarfilm for kino eller fiksjons-/dokumentarserie for TV. Det kan ikke søkes om midler til prosjekter som har mottatt støtte fra fondet tidligere (med unntak av støtte til manusutvikling).

Tilskuddet er på kr 50 000,- og skal bidra til at idéhaver kan jobbe frem et tydeligere konsept. Det skal skrives en rapport om status og bruk av tilskuddsmidlene. Lillehammer kommune skal krediteres ved realisering og distribusjon

Søknadsfrist: 20. november.

Krav til søker: Søkeren må være bosatt, virke i Lillehammerregionen og være profesjonell. Det vil si, ha betydelig yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen og søker bør ha hatt en sentral rolle (manus, regi, produsent) i en kinofilm eller serie som er realisert eller er i produksjon.

Krav til søknad: Prosjektidéen som ligger til grunn i søknaden må være formulert på én A4-side og inneholde følgende: forfatter/idéhaver, grunnidé/premiss, en halv sides pitch, samt hvilken tilknytning til Lillehammer prosjektet har. Det siste er en forutsetning, enten gjennom at de som utvikler idéen har sitt daglig virke i byen, eller bruker byen som location. Søknad sendes på e-post til [email protected].

Begge tildelinger blir gjort av en komité bestående av kulturnæringsutvikler Øivind Pedersen fra Lillehammer-regionen, en representant oppnevnt av Visit Lillehammer, en representant fra Filminvest og ledes av Lillehammer kommunes næringssjef Eirik Haagensen.

Illustrasjon: Fra spillefilmen «Ravnejenta», som utvikles av Filmbin ved produsent Nicholas Sando. Filmbin mottok støtte til dette prosjektet fra Lillehammerregionen i 2022