Filminvestering

Filminvest investerer i kommersielle audiovisuelle prosjekter med regional forankring som styrker regionens audiovisuelle industri og som har stort publikumspotensiale samt positiv forventet økonomisk avkastning.

Prosessen

Filminvest mottar årlig bevilgning over statsbudsjettet og har offentlige eiere som finansierer drift og tilfører friske fondsmidler. Dette gjøres for at fondet skal få anledning til å vokse seg større og sterkere i samarbeid med private investorer i regionen. Tilbakebetaling fra prosjekter og privat kapital i kombinasjon med offentlige midler, investeres i prosjektenes egenkapital for å oppnå eierandeler i prosjektenes inntekter fra kino, video, TV-salg, internett og eventuelle spin-off produkter.

Valg av prosjekter

Filminvest mottar jevnlig søknader fra produsenter som ønsker å produsere i regionen. Prosjektene vurderes løpende av konsulent, som sammen med administrasjonen gjør sine anbefalinger overfor styret, som tar den endelige investeringsbeslutningen. Ved prioritering mellom de ulike prosjektene vektlegges kunstnerisk kvalitet, gjennomførbarhet, bruk av regional bransje og filmarbeidere, kjøp av varer og tjenester, potensiell publikumsinteresse, distribusjonsgrad, muligheter for avkastning på investert kapital og risiko for tap.

Sikring

Alle investeringer forvaltes i et indre selskap, Filminvest IS. For hver enkelt investering utarbeides finansieringsavtaler som sikrer produsent og finansierens interesser i prosjektet. Dette innebærer avtaler om investeringsstørrelse, rater og utbetalingstidspunkt, forsikring av prosjektet, posisjon i inntektsstrøm, krav til avkastning, avtalens varighet, avregningstidspunkter og så videre. Hvert prosjekt følges opp med egne regnskaper for oppfølging og avregning.

Investering og innflytelse

Investor blir stille deltager i Filminvest IS som gir møterett i ordinære investeringsmøter og et årlig deltagermøte. Som investor er en valgbar til styreplass til hovedselskapet Filminvest.

Provisjon, kurtasje og skatt

Filminvest dekker administrasjon og forvaltning uten å belaste investorer med provisjoner eller kurtase. Filminvest IS er ikke eget skatteobjekt, slik at skatt på utbytte vil bli lignet hos mottaker.

Salg av andeler eller uttreden

Investors andeler er fritt omsettelige. Andelens markedsverdi vil avhenge av verdiene i selskapet på uttredelsestidspunktet, samt fremtidige utsikter for avkastning fra de filmene som den selgende investor har opparbeidet andeler i. Investor har også rett til å tre ut av selskapet med 6-seks måneders skriftlig varsel, med virkning fra utløpet av inneværende regnskapsår. Ved uttreden får investor utbetalt innestående på sin kapitalkonto, men mister retten til fremtidige utbetalinger.

Referanser

Filmproduksjon er arbeidsintensivt, inkluderer mange fagfunksjoner, tjenesteytere og er kostbart. Finansieringen av prosjektene hentes fra mange kilder i form av offentlig støtte, produsentens egne midler, fra regionale og overnasjonale filmfond, interesseorganisasjoner, mesener og private investorer. Filminvest IS har fokus på langfilm (fiksjon og dokumentar), drama- og dokumentarserier samt spill der en vesentlig del av produksjonen skjer i regionen.