Retningslinjer for investering

Filminvest AS, organisasjonsnummer 917 091 579, er et aksjeselskap som er etablert i 2016 og eid av fylkeskommunene Trøndelag og Innlandet, samt kommunene Lillehammer og Trondheim (heretter kollektivt benevnt Regionen). Filminvest sitt formål er ideelt, ettersom det ikke har til hensikt å skaffe eierne økonomisk utbytte. For avtaler som inngås mellom Filminvest og deltagende private investorer skal det indre selskap (i samsvar med selskapsloven §§ 1-2, første ledd bokstav c og 2-1, annet ledd) søke å gi høyest mulig avkastning for deltagerne innenfor reglene for investering som gjelder for Filminvest.

FORMÅL

Selskapets formål er å legge til rette for audiovisuelle produksjoner i hele regionen. Fondet skal i hovedsak tilby finansiering til spillefilm, større dokumentarer, Tv-serier og spillproduksjon.

Selskapet skal tilby både finansiering og bidra til utvikling av produksjoner i samarbeid med regional bransje.

Selskapet kan ikke utdele utbytte, og har ikke økonomisk gevinst som formål. Overskudd ved driften skal anvendes til å realisere de formål som er angitt ovenfor.

PRIORITERINGER

De fremste vurderingskriteriene for investering i nevnte prioritet vil være:

  • Regional tilknytning gjennom historier og bruk av regionale ressurser.
  • Produksjonens bidrag til utvikling av regionens audiovisuelle bransje.
  • Produksjonens kommersielle potensial, målt som sannsynlighet for økonomisk avkastning.

Dernest vil Filminvest vurdere:

  • Prosjektets kvalitet.
  • Produsentens tidligere resultater og fremtidige ambisjoner.

 

Produksjonsselskaper med forretningsadresse i regionen prioriteres.

VURDERINGSKRITERIER

1. Filminvest investerer primært i enkeltproduksjoner med inntil 20% av produksjonens budsjett, maksimalt 2 millioner norske kroner. Ved lavbudsjettproduksjoner kan det vurderes høyere prosentsats.
2. Filminvest vurderer:
a. Prosjektets kvalitet
b. Regional tilhørighet
c. Bruk av regional audiovisuell bransje og samlet regionalt forbruk
d. Risiko og potensial for økonomisk avkastning
3. Alle søknader vurderes og behandles ut fra formelle krav og kunstnerisk innhold ihht regelverket og innstilles til Filminvest sitt styre for endelig vedtak.
4. Investering gjøres i produksjoner som anses som kunstnerisk og kommersielt interessante. Produksjonens evner til å tilbakebetale investeringen med avkastning vektlegges. Investeringens størrelse knyttes til den delen av produksjon som gjennomføres i regionen.
5. Filminvest sin posisjon i forhold til andre investorer vektlegges.
6. Produsentens dokumenterte forutsetninger for å gjennomføre produksjonen og lansere den for publikum, vektlegges.

REGELVERK

§1. Generelle bestemmelser
1. Filminvest vil vurdere deltagelse i prosjekter som investor, der en vesentlig del av produksjonen har sterk tematisk tilknytning til regionen samt utstrakt bruk av regional innspillingsstab og audiovisuell bransje.

a. Filminvest forventer ved deltagelse at det genereres en omsetning på minst 160 % av investert kapital i regionen.
b. Filminvest vil foreta en skjønnsmessig vurdering av hva som godkjennes som forbruk i regionens audiovisuelle sektor. Det skal oppgis regional forbruk både innen audiovisuell sektor og innen andre næringer i regionen.
c. Avvik mellom budsjettert og faktisk regional omsetning vil kunne medføre at investeringen reduseres forholdsmessig gjennom avkortning av rateutbetalinger.

2. Filminvest deltar som investor, og det skal inngås en finansieringsavtale med hovedprodusent. Hovedprodusenten er ansvarlig for styring og gjennomføring av produksjonens økonomiske og innholdsmessige sider. Videre skal hovedprodusenten kunne begrunne sin intensjon om å gjennomføre produksjonen på alle nivåer. Norsk arbeidsrettslovgivning samt bransjeregulerende avtaler, skal følges.

3. Er hovedprodusenten utenlandsk, må det foreligge en gjennomføringsavtale med en norsk co-produsent som må være et uavhengig audiovisuelt foretak som er etablert i Norge og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Co-produsenten mottar Filminvest sin investering og bærer det økonomiske ansvaret for produksjonens gjennomføring i regionen. Ved utenlandsk hovedprodusent vil Filminvest kreve avtale med collecting agent og completion bond.

4. Hovedprodusenten eller den norske co-produsenten skal ha et bemannet kontor i regionen under produksjonen. Under ellers like vilkår vil en hovedprodusent med permanent drift i regionen gis fortrinn.

5. Filminvest krever som hovedregel at hovedprodusenten stiller garanti for ferdigstillelse (completion bond). Alle rettigheter må ligge i produksjonsselskapet hos hovedprodusenten. Filminvest vil kreve collecting agent ved større prosjekter.

6. Filminvest kan bare delta i produksjoner der fondets investering inngår i tilbakebetalingsplan med potensial for avkastning.

7. Filminvest vil normalt ikke gå inn i prosjekter som er igangsatt.

8. Produksjonen skal gjennomføres i henhold til beskrivelsen og dokumentasjonen som danner grunnlaget for Filminvest sin deltagelse. Forandringer i budsjett og bemanning skal skriftlig godkjennes av Filminvest.

§2. Dokumentasjonskrav
1. Før beslutning om deltagelse kan fattes, skal produsenten levere inn følgende dokumenter til godkjenning:
1. CV for produksjonsselskap og nøkkelperson,
2. produksjonsbeskrivelse (med manus, reginotat og produsentnotat)
3. endelig produksjonsbudsjett (for spillefilmer oppsatt i henhold til gjeldende kalkylestandard i skandinavisk filmindustri),
4. finansieringsplan med spesifisert offentlig og privat andel,
5. produksjonsplan
6. markedsstrategi og lanseringsbudsjett
7. inntektsprognose (med fordeling i høy-middels-lav-scenarier)
8. likviditetsplan
9. distribusjonsavtale(r)
10. fremdriftsplan
11. oversikt over stab og skuespillere i regionen, med spesifisering av regional omsetning. Filminvest vil foreta en skjønnsmessig vurdering av hva som godkjennes som forbruk i regionens audiovisuelle sektor. Det skal oppgis spend både innen audiovisuell sektor og innen andre næringer i regionen.

2. Filminvest utarbeider forslag til finansieringsavtale. Den endelige finansieringsplanen skal bekreftes med signerte avtaler før utbetaling fra Filminvest kan skje. Dokumentasjon under pkt 1 i denne paragraf, skal inngå som vedlegg til en slik avtale. Hvis tilskudd (støtte) ytes utover investering, vil Filminvest utarbeide en egen kontrakt for dette.

3. Det skal foreligge en distribusjonsgaranti og eventuelle avtaler som regulerer produksjonens distribusjon og utnyttelse.

4. Beslutning om investering fattes av styret i Filminvest, etter
innstilling fra selskapets daglige leder.

5. Eventuell investering og tilskudd utbetales normalt i 4 rater etter skriftlig anmodning:
a. Ved opptaksstart
b. Ved låst klipp
c. Ved godkjent A-kopi
d. Ved fremlagt revidert sluttregnskap hvor regional omsetning vises, inkludert oppdatert oversikt over stab og skuespillere i regionen, samt levert materiale jf. punkt under.

§ 3. Oppfølging
1. Filminvest skal motta en fullstendig oversikt over samtlige ansatte på produksjonen. Denne skal være levert Filminvest før innspillingsstart og oppdateres ved produksjonens slutt. Av listen skal det fremkomme personenes permanente bostedsadresse, alder og telefonnummer. Produsenten skal også levere en oversikt over sentrale leverandører, med spesifikasjon på regionale aktører og deres kontaktpunkter.

2. Filminvest skal inviteres til påsyn og meningsutveksling når en grovklipp/betaversjon eller tilsvarende foreligger, og ha rett til å komme med innspill innen prosjektets endelige versjon foreligger. Dersom disse visningene ikke kan finne sted i regionen, skal produksjonen bekoste reisen.

3. Filminvest har rett til å følge produksjonen på lokasjonen. Dette skal planlegges etter nærmere avtale med produsenten. Under innspilling skal eventuelle avvik fra fremdriftsplan og budsjett rapporteres.

§ 4. Rettigheter og inntekter
1. Filminvest vil gjennom avtalen ha rett til tilbakebetaling av investeringen samt avkastning på denne i 1. prioritet med mindre annet avtales.

2. Hovedregelen er at tilbakebetaling skal tilsvare den prosentandel Filminvest sin investering utgjør av samlet egenkapital, etter fradrag av offentlige tilskudd, sponsormidler, forhåndssalg, minimumsgarantier og lignende.

3. I de tilfeller Filminvest anser at produksjonen i særlig stor grad bidrar til å utvikle og styrke infrastrukturen for audiovisuell produksjon i regionen (jf. fondets formål, se over) kan annen beregning av prosentandel vurderes. Filminvest vil da vurdere om tilskudd fra private og offentlige aktører, andre enn Norsk Filminstitutt, godskrives produsentens eierandel i produksjonen. De øvrige finansielle bidrag nevnt i punkt 2 i denne paragraf skal fortsatt komme til fradrag.

4. Filminvest sin andel av tilbakebetaling skal skje i samme relative prosentandel og med samme progresjon (pro rata pari passu) som samtlige øvrige investorer.

§ 5. Kreditering
1. Filminvest skal krediteres som investor i produksjonens for- og ettertekster samt i alt trykt og digitalt materiale der produksjonen presenteres og markedsføres. Denne krediteringen skal være av tilsvarende størrelse og eksponering som øvrige investorer, og ellers følge bransjestandard. I tillegg skal daglig leder for Filminvest og/eller en annen person utnevnt av denne krediteres i filmens sluttekst. Dersom andre er kreditert med logo, skal også Filminvest krediteres med logo.

2. Krediteringen skal godkjennes skriftlig av Filminvest.

§ 6. Informasjon og markedsføring
1. Når Filminvest har truffet endelig beslutning om deltagelse i en produksjon vil dette bli offentliggjort på Filminvest sine nettsider og gjennom kunngjøring i media. Et kort synopsis vil bli publisert og produksjonens tittel, samt navn på produksjons- selskaper, regissør, forfatter og sentrale aktører vil bli offentliggjort. Dette materialet kan om ønskelig utformes i samarbeid med hovedprodusenten.

2. Filminvest skal i samråd med hovedprodusenten utarbeide en plan for sitt mediearbeid gjennom produksjonsperioden, der det også kan bli aktuelt å arrangere en pressedag.

§ 7. Materiale
Filminvest skal vederlagsfritt motta minimum to eksemplarer av alt publisitets- og markedsføringsmateriell, som eksempelvis plakater, brosjyrer og EPK-DVDér, i både norsk og engelskspråklige utgaver der dette er aktuelt, og fem eksemplarer av den kommersielle videogram-/dataspillutgivelsen på Blu-Ray eller tilgang til nedlastbart format.

§ 8. Premierevisning
Som hovedregel skal det gjennomføres premierevisning av produksjonen i regionen. Tid og sted bestemmes i samråd med hovedprodusent og distributør. Produksjonen skal dekke eventuelle kostnader i den forbindelse, der regissør, hovedprodusent, hovedroller og andre sentrale aktører skal delta. Det kan ikke påregnes særskilt bidrag fra Filminvest til arrangementet.

§ 9. Tidlig fase investering
1. For å sikre realiseringen av produksjoner som i særlig stor grad vil kunne bidra til å oppfylle Filminvest formål, kan Filminvest i særskilte tilfeller tilby en produsent en tidligfaseinvestering.

2. Under forutsetning av at det senere blir truffet en positiv produksjonsbeslutning skal Filminvest sin tidligfaseinvestering tilbakebetales og forrentes på minst like gode vilkår som gjelder for produksjonens øvrige risikokapital.

§ 10. Annet.
Det kan gjøres unntak fra de ovennevnte bestemmelser ved vurdering av enkeltproduksjoner. Eventuelle unntak fra bestemmelsene kan gjøres av Filminvest når det kan påvises at produksjonens helhetlige bidrag til utvikling av den regionale audiovisuelle bransjen er positiv.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med .

Vi ber alle søkere kontakte administrasjonen direkte ved forespørsler om investering. Søknad rettes i neste omgang til fondets administrasjon via systemet regportal.no. Det er ingen søknadsfrister. Forventet behandlingstid er 4-6 uker og knyttes opp mot styremøte for vedtak. Se kalender på våre nettsider for styremøtedatoer. Alle vedtak fattes av Filminvest sitt styre.

Våre produksjoner

Den første julen i Skomakergata

Bunadsgeriljaen