Søkerveiledning

Manusutvikling

Profesjonelle manusforfattere bosatt i regionen kan søke om tidlig utvikling av manuskripter som forberedelse til manusutviklingssøknad til Norsk filminstitutt eller pitch til produsent, kanal eller finansieringsforum.

Tilskudd i denne ordningen gis i henhold til bestemmelser i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon (31.10.2016), § 2-2 og 2-4.

Søknadsfrister

Vi behandler søknader fortløpende til den årlige rammen er brukt opp. Rammen for 2023 er brukt opp, så vi kan ikke ta imot flere søknader inneværende år.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle manusforfattere bosatt i regionen kan søke støtte.
 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå eller ha relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring, jf.§ 2-2.
 • Du må ha skrevet manuset til minst 1 realisert spillefilm eller dramaserie i bred distribusjon (hovedforfatter)
 • Du må være næringsdrivende i regionen innenfor bransjekode 90.034 eller 59.110 som din hovedbeskjeftigelse
 • Det er et absolutt krav at du er nåværende bosatt i regionen med folkeregistrert adresse her
 • Du må ha registrert enkeltpersonforetak

Format

Spillefilm for kino eller andre dokumenterbare plattformer, dramaserier

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke om inntil 50 000,- Du kan maksimalt få tilskudd til samme prosjekt to ganger innenfor denne ordningen
 • Dersom ambisjonen for søknaden er forberedelse til manusutviklingssøknad til Norsk filminstitutt (NFI), er det kun mulig å søke støtte hos Filminvest én gang per prosjekt. Vi gjør oppmerksom på at man etter én runde med manusutvikling hos Filminvest kan ha kommet for langt for å søke om manusutvikling hos NFI. Det er søkers eget ansvar å sørge for en avsjekk med NFI om dette.
 • Du kan ikke søke om støtte innenfor denne ordningen etter at det foreligger et førsteutkast av manuset
 • Tilskuddet er ment å styrke manusforfatterens muligheter til å få tilknyttet en produsent til sitt prosjekt og/eller få videre finansering til prosjektet.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknad før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt
 • Søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet.
 • Prosjektet må oppfylle tre av fire krav i kulturtesten.
 • Utviklingen må resultere i en manusutviklingsssøknad til NFI eller en pitch for produsent/kanal eller finansieringsforum. Alt utviklet materiell må også leveres til Filminvest ved anmodning om siste rate.
 • Krav til egenkapital er 25%

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Du må legge ved bekreftelse på at du har rettighetene til prosjektet
 • Du må gi en god beskrivelse av prosjektet du søker støtte til, hva utviklingen vil bestå i og hva som er målet med utviklingen (søknad til NFI eller pitch til produsent/kanal/finansieringsforum)
 • Du må legge ved budsjett og finansieringsplan
 • Du må legge ved en fremdriftsplan hvor du angir når utviklingen du søker støtte til skal være avsluttet
 • Søknaden må sendes gjennom RegPortal. Det er søknadsskjema “Tilskudd til manusutvikling” som skal brukes.

Prioritering og vekting av søknaden

 • Søknadene vil bli prioritert ut fra en skjønnsmessig vurdering av potensialet for å utvikle regionens audiovisuelle industri. Filminvest prioriterer kommersielle prosjekter av høy kvalitet med sterk regional forankring.
 • Prosjekter som fondet senere kan investere i med forventning om avkastning ved produksjon prioriteres.
 • Under ellers like forhold vil Filminvest prioritere prosjekter som bidrar til å realisere målet om bedre kjønnsbalanse og et større etnisk mangfold i nøkkelfunksjoner.
 • Erfaring fra tidligere prosjekter vil bli tillagt vekt i prioriteringen.

Slik saksbehandler vi

Denne ordningen har ingen søknadsfrister. Søknaden vurderes av Filminvest sin administrasjon. Saksbehandlingstid er normalt 1-2 uker. Dersom søknader sendes inn tett på en søknadsfrist for utvikling, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret.

Her kan du lese en full gjennomgang av saksbehandlingen i Filminvest.

Her kan du lese mer om hvordan Filminvest ivaretar ditt personvern.

Spørsmål?

Ta kontakt med Produksjons- og informasjonsrådgiver Mari N. Tomren.