Søkerveiledning

Manusutvikling

Profesjonelle manusforfattere bosatt i regionen kan søke om tidlig utvikling av manuskripter som forberedelse til manusutviklingssøknad til Norsk filminstitutt eller pitch til produsent, kanal eller finansieringsforum.

Tilskudd i denne ordningen gis i henhold til bestemmelser i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon (31.10.2016), § 2-2 og 2-4.

Søknadsfrister

Vi behandler søknader fortløpende til den årlige rammen er brukt opp.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle manusforfattere bosatt i regionen kan søke støtte.
 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå eller ha relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring, jf.§ 2-2.
 • Du må ha skrevet manuset til minst 1 realisert spillefilm eller dramaserie i bred distribusjon (hovedforfatter)
 • Du må være næringsdrivende i regionen innenfor bransjekode 90.034 eller 59.110 som din hovedbeskjeftigelse
 • Det er et absolutt krav at du er nåværende bosatt i regionen med folkeregistrert adresse her
 • Du må ha registrert enkeltpersonforetak

Format

Spillefilm for kino eller andre dokumenterbare plattformer, dramaserier

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke om inntil 50 000,- Du kan maksimalt få tilskudd til samme prosjekt to ganger innenfor denne ordningen
 • Dersom ambisjonen for søknaden er forberedelse til manusutviklingssøknad til Norsk filminstitutt (NFI), er det kun mulig å søke støtte hos Filminvest én gang per prosjekt. Vi gjør oppmerksom på at man etter én runde med manusutvikling hos Filminvest kan ha kommet for langt for å søke om manusutvikling hos NFI. Det er søkers eget ansvar å sørge for en avsjekk med NFI om dette.
 • Du kan ikke søke om støtte innenfor denne ordningen etter at det foreligger et førsteutkast av manuset
 • Tilskuddet er ment å styrke manusforfatterens muligheter til å få tilknyttet en produsent til sitt prosjekt og/eller få videre finansering til prosjektet.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknad før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt
 • Søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet.
 • Prosjektet må oppfylle tre av fire krav i kulturtesten.
 • Utviklingen må resultere i en manusutviklingsssøknad til NFI eller en pitch for produsent/kanal eller finansieringsforum. Alt utviklet materiell må også leveres til Filminvest ved anmodning om siste rate.
 • Krav til egenkapital er 25%

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Du må legge ved bekreftelse på at du har rettighetene til prosjektet
 • Du må gi en god beskrivelse av prosjektet du søker støtte til, hva utviklingen vil bestå i og hva som er målet med utviklingen (søknad til NFI eller pitch til produsent/kanal/finansieringsforum)
 • Du må legge ved budsjett og finansieringsplan
 • Du må legge ved en fremdriftsplan hvor du angir når utviklingen du søker støtte til skal være avsluttet
 • Søknaden må sendes gjennom RegPortal. Det er søknadsskjema “Tilskudd til manusutvikling” som skal brukes.

Prioritering og vekting av søknaden

 • Søknadene vil bli prioritert ut fra en skjønnsmessig vurdering av potensialet for å utvikle regionens audiovisuelle industri. Filminvest prioriterer kommersielle prosjekter av høy kvalitet med sterk regional forankring.
 • Prosjekter som fondet senere kan investere i med forventning om avkastning ved produksjon prioriteres.
 • Under ellers like forhold vil Filminvest prioritere prosjekter som bidrar til å realisere målet om bedre kjønnsbalanse og et større etnisk mangfold i nøkkelfunksjoner.
 • Erfaring fra tidligere prosjekter vil bli tillagt vekt i prioriteringen.

Slik saksbehandler vi

Denne ordningen har ingen søknadsfrister. Søknaden vurderes av Filminvest sin administrasjon. Saksbehandlingstid er normalt 1-2 uker. Dersom søknader sendes inn tett på en søknadsfrist for utvikling, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret.

Her kan du lese en full gjennomgang av saksbehandlingen i Filminvest.

Her kan du lese mer om hvordan Filminvest ivaretar ditt personvern.

Spørsmål?

Ta kontakt med Produksjons- og informasjonsrådgiver Mari N. Tomren.