Saksbehandling

Her finner du en oversikt over saksgangen i Filminvest ved tildeling av statlige tilskuddsmidler. Har du spørsmål til saksbehandlingen, kan du bare kontakte administrasjonen.

1. Levering av søknad

Søknad rettes til fondets administrasjon via systemet regportal.no, såfremt ikke annet er avtalt eller oppgitt på Filminvest sin hjemmeside. Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert i portalen. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn. Når du har sendt inn søknaden, vil du etter kort tid få en bekreftelse på e-post på at vi har mottatt den. For spørsmål om innsending av søknad i RegPortal,  ta kontakt.

1.1 Søknadsfrister
Filminvest har to årlige frister for søknader om utviklingstilskudd, vanligvis i februar og september. Fristene kunngjøres. Saksbehandlingstid er 6-8 uker fra søknadsfristens utløp.

Søknader om støtte til produksjon behandles løpende. Forventet behandlingstid er 4-6 uker og knyttes opp mot styremøte for vedtak. Datoer for styremøter finner du i kalenderen på våre nettsider

1.2 Dokumentasjonskrav
RegPortal angir hvilke dokumenter som kreves i de ulike ordningene. Vi krever at du laster opp dokumentasjon i portalen. Vi anbefaler at man bruker godkjent kalkyleskjema fra Norsk filminstitutt. Skjema kan lastes ned her. Andre oppsett kan godkjennes hvis de gir et tilfredsstillende bilde av kostnadene.

1.3 Offentlighetsloven
Filminvest er underlagt offentlighetsloven. Saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige, med noen unntak som er spesifisert i loven. Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter og personlige opplysninger. Alle kan søke om innsyn i våre dokumenter og vi saksbehandler alle innsynskrav i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

2. Saksbehandling og vurdering av søknad

2.1 Saksbehandlingstid

For søknader om utviklingstilskudd  er saksbehandlingstid 6-8 uker fra søknadsfristens utløp.

Forventet behandlingstid for søknader om produksjonsstøtte er 4-6 uker og knyttes opp mot styremøte for vedtak. Datoer for styremøter finner du i kalenderen på våre nettsider

2.2 Vurdering av søknadene
Vi vurderer alle søknadene opp mot gjeldende forskrift og søknadsveiledningene for tilskuddsordningene. Hvis du vil lese mer om dette, finner du både lenke til forskrift og ytterligere forklaring under hver enkelt ordning.

2.3 Vedtak
Vedtak om tilskudd fattes av Filminvest sitt styre, etter innstilling fra fondets administrasjon.

2.4 Avslag/Klage
Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket. Du må sende oss klagen innen tre uker etter at du har mottatt avslaget. I klagen bør du begrunne hvorfor du mener Filminvest sitt vedtak er feil. Vi vil gå gjennom saken på nytt på bakgrunn av klagen. Hvis vi mener at klagen gir grunnlag for det, kan vi endre vårt vedtak. Dersom vi ikke endrer vedtaket sender vi klagen til behandling hos Medieklagenemda som behandler klager på våre vedtak. Medieklagenemda behandler deretter klagen, og du vil få svar direkte fra dem når saken er ferdigbehandlet.

3. Tilskudd og utbetaling

3.1 Utbetaling
Vilkår for tilskuddet herunder eventuelle særvilkår vil fremkomme av tilskuddsbrevet. Tilskuddet utbetales normalt i to rater (70/30). Første rate utbetales først når produsent fremviser dokumentasjon på fullfinansiering. Det gjelder både ved tilskudd til utvikling og produksjon. Utbetalingsanmodning sendes via RegPortal.

3.2 Føring av regnskap

Tilskuddsmottakeren skal innen en frist fastsatt i tilskuddsbrevet avgi rapport om bruken av tilskuddet jf §3-17 i Forskriften. For tilskudd over 200 000,- skal sluttregnskapet revideres. Av prosjektets sluttregnskap (eller av vedlegg til dette) skal den regionale omsetningen fremgå.

Regnskapet skal føres i tråd med NFIs retningslinjer for hvordan du fører regnskap for tilskudd til prosjekter. De retningslinjene finner du her (link).

3.3 Kreditering av Filminvest
Hvis du har mottatt tilskudd fra oss, skal du kreditere Filminvest med logo på reklame og informasjonsmateriell.

Filmer, serier og spill skal kreditere Filminvest i sluttekst og i øvrig materiale. Kreditering skal skje på lik linje med programmets produsenter og øvrige finansiering. Dersom andre er kreditert med logo, skal også Filminvest krediteres med logo. Logo finner du her.

3.4 Konsekvenser ved at du bryter retningslinjene
I enkelte tilfeller kan vi trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd. Dette gjelder:

  • dersom du bryter opplysningsplikten. Det kan være om du for eksempel har byttet regissør til en annen enn den som ble oppgitt i søknaden og som dermed ble lagt til grunn for utmåling av tilskuddet. I slike tilfeller vil vi hevde at dette er et brudd på din opplysningsplikt overfor Filminvest.
  • dersom tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetningene. Et eksempel er at det regionale bidraget i en samproduksjon blir redusert etter at du har sendt inn søknad. Dette er et minimumsvilkår og vesentlig når vi foretar en skjønnsmessig vurdering mellom søknadene som oppfyller vilkårene. Derfor er det nødvendig at du informerer oss hvis noe slikt skulle skje.
  • dersom det skjer brudd på annet relevant regelverk dokumentert av annen offentlig myndighet. Et eksempel på dette er at en produksjon bryter arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet reagerer på dette. Da kan vi holde tilbake tilskudd til forholdet er rettet opp på en tilfredsstillende måte.
  • dersom du på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i den aktuelle forskriften eller bestemmelser eller vilkår fastsatt av Filminvest eller Norsk filminstitutt med hjemmel i denne.

Filminvest sin reaksjon skal stå i forhold til det aktuelle bruddet. Det vil for eksempel si at dersom det er grove brudd på vilkår eller forutsetninger for tilskuddet, kan vi kreve tilbakebetaling. Ved mindre alvorlige brudd er det mer naturlig at vi holder tilbake deler av tilskuddet inntil forholdet er rettet opp.

4. Offentliggjøring av tilskudd – tildelinger

Når Filminvest vedtar tilskudd til et prosjekt, vil dette offentliggjøres på våre hjemmesider og gjennom en kunngjøring i media. Et kort synopsis vil bli publisert og prosjektets tittel, samt navn på produksjonsselskaper, regissør, forfatter og sentrale aktører vil bli offentliggjort, i tillegg til tilskuddets størrelse. Er det informasjon om prosjektet du ikke ønsker at skal offentliggjøres må du opplyse om dette i søknaden eller kontakte oss på [email protected].

5. Rapportering

Alle som får offentlig tilskudd fra Filminvest, må rapportere på bruken av midlene. Informasjon om hva som gjelder for din ordning finner du i tilskuddsbrevet.

Alt som er utgitt eller «gjort allment tilgjengelig» i Norge skal avleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette inkluderer, film, digitale utgivelser, musikk og reklamemateriell.

Her finner du Nasjonalbibliotekets informasjon om hva som skal pliktavleveres

Personvern

Her kan du lese mer om hvordan Filminvest ivaretar ditt personvern.