Søkerveiledning

Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Du kan søke om tilskudd til samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent dersom en betydelig del av produksjonen er lagt til regionen.

Neste søknadsfrist

Løpende behandling

Tilskudd i denne ordningen gis i henhold til bestemmelser i gjeldende forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Du må lese forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrist

Søknader behandles løpende.

Hvem kan søke?

Norske produksjonsforetak registrert som aksjeselskap, med adresse i vår region, og med dokumenterbar erfaring fra audiovisuell produksjon jf. §3-2 i forskriften, kan motta tilskudd til produksjon av filmer og serier i samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent.

 

Format

Spillefilm og dokumentarfilm for kino eller andre dokumenterbare plattformer (§1-3. Definisjoner pkt. f) drama- og dokumentarserier.

Formål

Hovedformålet med ordningene til Filminvest er å bidra til å realisere de produksjonene som har størst potensial for å utvikle regionens audiovisuelle industri.

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal gis til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet som stimulerer til profesjonalisering av norsk bransje gjennom økt internasjonalt samarbeid.

§ 3-8.Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

 

Filminvest gir kun tilskudd til produksjon.

Hva kan du søke om?

Produksjonstilskudd til samproduksjon av spillefilm og dokumentarfilm for kino eller andre dokumenterbare plattformer, dokumentar- og dramaserier. 

Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i regional spend i audiovisuell bransje.

Krav til privatfinansiering følger av §3-14 Maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk. For samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent gjelder prosenttaket for den norske andelen i prosjektet.

Tilskudd kan også gis til produksjoner som har fått tilsagn om tilskudd etter Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner (16.12.2015) dersom produksjonen oppfyller Filminvests øvrige vilkår.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser, med mer)
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold.
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere
 • Dietter / Per Diem til utenlandsk stab, skuespillere eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • For spillefilm må prosjektet oppnå minimumskravet i poengskjema for samproduksjoner.
 • Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i hjemlandet eller av NFI.
 • Du må ha eierandel i prosjektet.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt
 • Når det gjelder spillefilm og dokumentarfim, gis tilskudd kun til produksjoner som skal distribueres på kino eller andre dokumenterbare plattformer. (§1-3. Definisjoner pkt. f). Søknader om tilskudd til enkeltstående dokumentarfilm for tv må rettes til de regionale filmsentrene.
 • Filminvest vil bare vurdere tilskudd til prosjekter hvor en betydelig del av produksjonen i en eller flere av dens faser er lagt til regionen. Vi forventer at det gjøres innspilling i regionen. Tilskuddet må generere en omsetning i regionen på 160%. Krav om regionalt forbruk følger av gjeldende EØS-regelverk.

Se også §3-3 i Forskriften.

Viktige krav til søknaden

Når det gjelder produksjonstilskudd anbefaler vi at søkerne henvender seg direkte til administrasjonen før de leverer søknad som beskrevet nedenfor.

For søknader om tilskudd til samproduksjoner, krever Filminvest:

 • For søker: CV for selskap og track record med audiovisuelle verk, nominasjoner og festivaler siste 3 år
 • For hovedprodusenten: CV for selskapet og nøkkelpersoner, samt audiovisuelle verk med nominasjoner og festivaler siste 3 år
 • Manus eller prosjektbeskrivelse på engelsk eller skandinavisk
 • Produsent- og reginotat
 • Dokumentasjon på nødvendige rettigheter eller opsjon til å produsere verket
 • Budsjett for norsk andel av prosjektet
 • Totalbudsjett for prosjektet
 • Finansieringsplan som inkluderer norsk og internasjonal andel
 • Fremdriftsplan frem til visningsstart/premiere
 • Markedsstrategi
 • Samproduksjonsavtale
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i opphavslandet.
 • Likviditetsplan
 • Inntektsprognose
 • Intensjonsavtale om disitrubusjon i Norge
 • Spesifikasjon av regional tilknytning og oversikt over regionalt forbruk. Fondet vil foreta en skjønnsmessig vurdering av hva som godkjennes som forbruk i regionens audiovisuelle sektor. Det skal oppgis spend både innen audiovisuell sektor og innen samlede næringer i regionen. Fondet skal innen opptaksstart ha mottatt en fullstendig liste over alle de ansatte i produksjonen som kvalifiserer for regional omsetning, likeså for de regionale leverandører. En ajourført utgave av denne listen skal vedlegges produksjonens sluttregnskap.

Søknaden må leveres, og på forespørsel oppdateres, i søknadssystemet RegPortal.

Prioritering og vekting av søknaden

Søknadene vil bli prioritert ut fra en skjønnsmessig vurdering av potensialet for å utvikle regionens audiovisuelle industri. Filminvest prioriterer kommersielle prosjekter av høy kvalitet med sterk regional forankring. Prosjekter med høy spend i regionens audiovisuelle sektor prioriteres.

Prosjekter som fondet også investerer i med forventning om avkastning ved produksjon prioriteres.

Ved tilskudd til dokumentar- og dramaserier prioriteres større prosjekter med stor andel ekstern finansiering som forbrukes i regionen. Filminvest gir ikke tilskudd til prosjekter med produksjonsbudsjetter under 3 millioner.

Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.

Slik saksbehandler vi

Beslutning om tilskudd fattes av Filminvest sitt styre, etter innstilling fra fondets administrasjon. Fondet tildeler tilskudd løpende.Forventet behandlingstid er 4-6 uker og knyttes opp mot styremøte for vedtak. Datoer for styremøter annonseres i kalenderen på våre nettsider.

Se her for en full gjennomgang av saksbehandlingen i Filminvest.

Relevante linker og dokumenter

Spørsmål?

Ta kontakt med Produksjons- og informasjonsrådgiver (sykemeldt) Mari N. Tomren.