Søkerveiledning

Utvikling og produksjon av kinofilm

Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm og dokumentarfilm for kino med et høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje. Tilskudd til produksjon av prosjekter som fondet kan investere i med forventing om avkastning prioriteres.

Neste søknadsfrist utvikling

8. september

Tilskudd i denne ordningen gis etter kunstnerisk vurdering i henhold til bestemmelser i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon (31.10.2016). Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrist

Filminvest har to årlige frister for søknader om utviklingstilskudd, vanligvis i februar og september. Fristene kunngjøres. Saksbehandlingstid er 6-8 uker fra søknadsfristens utløp.

Søknader om tilskudd opp til kr 100 000,- kan behandles løpende av administrasjonen til den årlige rammen er brukt opp. Dette gjelder kun prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra Filminvest. Dersom søknader under denne beløpsgrensen sendes inn tett på en søknadsfrist, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret.

Søknader for produksjon behandles løpende. Forventet behandlingstid er 4-6 uker og knyttes opp mot styremøte for vedtak. Datoer for styremøter finner du i kalenderen på våre nettsider.

 

Hvem kan søke?

Produksjonsforetak med dokumenterbar erfaring fra audiovisuell produksjon jf. §3-2 i forskriften. Foretaket skal være et aksjeselskap med registrert forretningsadresse i regionen.

Produksjonsforetak lokalisert utenfor regionen, vil ikke kunne kvalifisere for tilskudd uten at prosjektet involverer regional co-produsent med rettigheter i prosjektet, manusforfatter og/eller regissør bosatt i regionen, samt oppfyller Filminvests øvrige vilkår.Alternativt benytter både manusforfatter og regissør i regionen.

Format

Spillefilm og dokumentarfilm for kino eller andre dokumenterbare plattformer. 

(§1-3. Definisjoner pkt. f)

Formål

Hovedformålet med ordningene til Filminvest er å bidra til å realisere de produksjonene som har størst potensial for å utvikle regionens audiovisuelle industri. Dette samsvarer med overnevnte forskrift og regjeringens uttalte ønske om en styrking av de regionale filmmiljøene.

Tilskudd skal stimulere til utvikling og produksjon av filmer/serier som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper.

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning. Du kan søke om flere utviklingsfaser. Søknader til videreutvikling og pre-produksjon av prosjekt, herunder casting, lokasjonsbefaring, pilotproduksjon og finansiering mv. prioriteres. For å kvalifisere må søkeren kunne fremvise en troverdig plan for å realisere produksjonen. Dokumentert interesse fra distributør, TV-kanal eller annet visningsledd samt andre finansiører vil styrke søknaden.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt. Tilskudd til produksjon forutsetter avtale med distributør.

Vilkår for tilskudd

 • For å kunne motta tilskudd må vilkår i §3-3 i forskriften være oppfylt.
 • Tilskudd fra Filminvest kan ikke overstige 75% av utviklingsbudsjettet.
 • Krav til privatfinansiering følger ellers av §3-14 Maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.
 • Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt (gjelder produksjon)
 • Filminvest vil bare vurdere tilskudd til prosjekter hvor en betydelig del av produksjonen i en eller flere av dens faser er lagt til regionen.
 • Tilskudd fra Filminvest må generere en omsetning på minimum 100% i regionens audiovisuelle sektor. Krav om regionalt forbruk følger av gjeldende EØS-regelverk.
 • Når det gjelder spillefilm og dokumentarfilm gis tilskudd kun til produksjoner som skal ha nasjonal distribusjon på kino eller andre dokumenterbare plattformer. (§1-3. Definisjoner pkt. f), og som kvalifiserer for å søke etterhåndsstøtte hos NFI. Søknader om tilskudd til enkeltstående dokumentarfilm for tv må rettes til de regionale filmsentrene.

Viktige krav til søknaden

Før du søker må du ha dette på plass:

 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • For utviklingstilskudd anbefales dokumentert interesse fra distributør
 • For produksjonstilskudd må du ha avtale med distributør
 • Spesifikasjon av regional tilknytning og oversikt over regionalt forbruk
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av RegPortal.

 

Prioritering og vekting av søknaden

Søknadene vil bli prioritert ut fra en skjønnsmessig vurdering av potensialet for å utvikle regionens audiovisuelle industri. Filminvest prioriterer kommersielle prosjekter av høy kvalitet med sterk regional forankring, sistnevnte vurdert bl.a. ved produksjonsselskapets registrerte forretningsadresse samt audiovisuell spend i regionen.

Tilskudd til produksjon prioriteres.

Prosjekter som fondet senere/også kan investere i med forventning om avkastning prioriteres.

Under ellers like forhold vil Filminvest prioritere prosjekter som bidrar til å realisere målet om bedre kjønnsbalanse og et større etnisk mangfold i nøkkelfunksjoner.

Erfaring fra tidligere prosjekter vil bli tillagt vekt i prioriteringen.
Enkeltprodusenter som har mottatt flere utviklingstilskudd uten at noen av disse har gått videre til produksjon, kan ikke uten videre regne med å kvalifisere for nye tilskudd.

Slik saksbehandler vi

Beslutning om tilskudd fattes av Filminvest sitt styre, etter innstilling fra fondets administrasjon.

Fondet tildeler tilskudd til utvikling på to årlige styremøter. Saksbehandlingstid er 6-8 uker fra søknadsfristens utløp. Administrasjonen har fullmakt til å tildele mindre beløp, oppad begrenset til kr 100.000 per tildeling, etter løpende behandling.Dette gjelder kun prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra Filminvest. Dersom søknader under denne beløpsgrensen sendes inn tett på en søknadsfrist, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret.

Produksjonssøknader behandles løpende. Forventet behandlingstid er 4-6 uker og knyttes opp mot styremøte for vedtak. Datoer for styremøter finner du i kalenderen på våre nettsider.   Se her for en full gjennomgang av saksbehandlingen i Filminvest.

 

Relevante linker og dokumenter

Spørsmål?

Ta kontakt med Produksjons- og informasjonsrådgiver Mari N. Tomren.