Søkerveiledning

Utvikling av spill

Du kan søke om tilskudd til å utvikle dataspill på norsk. Prosjektet du søker tilskudd til må ha et høyt forbruk i regionens audiovisuelle bransje. Filminvest prioriterer prosjekter som er kommet langt i utvikling, og som fondet også kan investere i med forventing om avkastning.

Neste søknadsfrist

9.september

Tilskudd gis etter kunstnerisk vurdering i henhold til bestemmelser i gjeldende Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Filminvest har to årlige søknadsfrister for søknader om statstilskudd, vanligvis i februar og september. Fristene kunngjøres.

 

Hvem kan søke?

Profesjonelle spillutviklere.

Produksjonsforetaket må ha dokumenterbar erfaring fra audiovisuell produksjon jf. §3-2 i forskriften. Foretaket skal være et aksjeselskap med registrert forretningsadresse i regionen.

Format

Spill

Formål

Hovedformålet med ordningene til Filminvest er å bidra til å realisere de produksjonene som har størst potensial for å utvikle regionens spillindustri. Tilskudd skal primært stimulere den delen av dataspillbransjen som utvikler og formidler dataspill med kulturelt og kunstnerisk innhold.

Ordningen skal i sum bidra til at det utvikles originale og nyskapende spill, som holder høy kunstnerisk eller innholdsmessig kvalitet.

Ordningen skal stimulere til at et stort publikum, både nasjonalt og internasjonalt, og at det utvikles spill som både utfordrer og underholder.

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til spill
 • Vi prioriterer prosjekter som allerede er utviklet i tidligere faser

Vilkår for tilskudd

 • Vi gir tilskudd til utvikling av norskspråklige spill med aldersgrense til og med 16 år
 • Prosjektet må defineres som et kulturprodukt, jfr forskriftens §1-5,c for å kunne søke
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt
 • Tilskudd fra Filminvest kan ikke overstige 75% av utviklingsbudsjettet
 • Tilskudd fra Filminvest må generere en omsetning på minimum 100% i regionens audiovisuelle sektor. Krav om regionalt forbruk følger av gjeldende EØS-regelverk

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Prosjektbeskrivelse i mal, kalkyle og finansieringsplan (inkl. tilbakelagte faser)
 • Bekreftelse på at du har rettigheter til prosjektet
 • Spesifikasjon av regional tilknytning og oversikt over regionalt forbruk
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av RegPortal

Prioritering og vekting av søknaden

Søknadene vil bli prioritert ut fra en skjønnsmessig vurdering av potensialet for å utvikle regionens spillindustri. Filminvest prioriterer kommersielle prosjekter av høy kvalitet med sterk regional forankring, sistnevnte vurdert bl.a. ved produksjonsselskapets registrerte forretningsadresse samt audiovisuell spend i regionen.

Prosjekter som fondet senere kan investere i med forventning om avkastning prioriteres.

Ved tilskudd til spill prioriteres dataspill for PC/Mac og konsoll.

Under ellers like forhold vil Filminvest prioritere prosjekter som bidrar til å realisere målet om bedre kjønnsbalanse og et større etnisk mangfold i nøkkelfunksjoner.

Erfaring fra tidligere prosjekter vil bli tillagt vekt i prioriteringen. Enkeltprodusenter som har mottatt flere utviklingstilskudd uten at noen av disse har resultert i ferdig spill, kan ikke uten videre regne med å kvalifisere for nye tilskudd.

Slik saksbehandler vi

Beslutning om tilskudd fattes av Filminvest sitt styre, etter innstilling fra fondets administrasjon. Fondet tildeler tilskudd til utvikling på to årlige styremøter. Saksbehandlingstid er 6-8 uker fra søknadsfristens utløp.

Se her for en full gjennomgang av saksbehandlingen i Filminvest.

Relevante linker og dokumenter

Spørsmål?

Ta kontakt med Produksjons- og informasjonsrådgiver (sykemeldt) Mari N. Tomren.