Søkerveiledning

Internasjonalisering

Du kan søke om tilskudd til å delta på finansieringsfora o.l. i utlandet med prosjekter støttet av Filminvest.

Tilskudd i denne ordningen gis i henhold til bestemmelser i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon (31.10.2016) §2-5.

Søknadsfrist

Vi behandler søknader fortløpende. Søknad må være sendt inn før du reiser.

Hvem kan søke?

Profesjonelle produsenter og spillutviklere i den audiovisuelle bransjen i regionen.

Formål

Tilskudd skal bidra til å bedre mulighetene for finansiering av pågående prosjekter for bransjen i regionen samt økt kompetanseheving gjennom internasjonalt samarbeid. Ordningen er hjemlet i § 2-5.Tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement.

Hva kan du søke om?

Deltakelse på tiltak i utlandet innrettet mot finansiering og co-produksjon. Kostnader kan dekke:

 • Deltakeravgift
 • Reise og opphold som ikke dekkes av arrangør (overnatting, men ikke diett)

Filminvest gir normalt 5000,- i internasjonaliseringsstipend. Ved spesielt kostbare tiltak, kan høyere sats vurderes. Du må regne med å betale en egenandel.

Vi gir ikke tilskudd til:

 • Utdanningsforløp/kurs
 • Generell deltakelse på filmfestivaler/finanseringsfora uten prosjekt støttet av Filminvest
 • Oversettelse av manus for deltakelse på internasjonale kurs eller verksteder.

Vilkår for tilskudd

 • Som søker må du ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring for tiltaket du søker om å delta på.
 • Du må sende søknad før du reiser.
 • Formålet med reisen må være finansiering eller co-produksjon og du må reise med et konkret prosjekt støttet av Filminvest

Viktige krav til søknaden

 • Dokumentasjon på relevant utdannelse og/eller yrkeserfaring
 • Beskrivelse av det du skal delta på
 • Din motivasjon og faglige begrunnelse for deltakelsen
 • Dokumentasjon på tildelt plass der det er relevant
 • Dokumentasjon fra arrangør på hvilke kostnader som er dekket
 • Har du søkt om eller mottatt andre offentlig tilskudd for deltakelsen, må dette oppgis
 • Budsjett for utgiftene tilknyttet tiltaket
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av RegPortal

Prioritering og vekting av søknaden

Vi prioriterer tiltak initiert av Filminvest knyttet til etablerte finansieringsfora

Slik saksbehandler vi

Rådgiver hos Filminvest behandler søknaden. Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Tilskuddet utbetales normalt etterskuddsvis.

Her kan du lese en full gjennomgang av saksbehandlingen i Filminvest.

Her kan du lese mer om hvordan Filminvest ivaretar ditt personvern.

Spørsmål?

Ta kontakt med Produksjons- og informasjonsrådgiver (sykemeldt) Mari N. Tomren.